Што такое палітыка разнастайнасці і інклюзіі? (відэа)

ИнклюзияЗнания
0
(0)

[ Русская версия ниже // English version below ]

Палітыка разнастайнасці і інклюзіі — гэта дакумент, які дапамагае арганізацыі кіраваць разнастайнасцю і забяспечвае ўключанасць сацыяльных груп у яе дзейнасць. 

Як правіла, палітыка ўключае:

 • апісанне прыхільнасці да каштоўнасцяў разнастайнасці і інклюзіі;
 • ключавыя праблемы арганізацыі ў дадзенай сферы;
 • план неабходных зменаў;
 • план маніторынгу і ацэнкі.

Першы крок для распрацоўкі палітыкі — аудыт інклюзіўнасці арганізацыі і яе дзейнасці адносна асноўных аспектаў разнастайнасці: полу, узросту, этнічнай прыналежнасці, рэлігіі, адукацыі, досведу, фізічных, культурных і іншых асаблівасцей. Аудыт дапаможа вызначыць асноўныя праблемы і паставіць ключавыя пытанні.

Затым ідзе этап пошуку варыянтаў рашэнняў для выяўленых праблем і распрацоўка плану дзеянняў па ўкараненні неабходных зменаў: мэты, індыкатары, мерапрыемствы, тэрміны рэалізацыі, адказныя асобы, неабходныя рэсурсы.

Для паспяховай распрацоўкі палітыкі важна вызначыць ключавыя каштоўнасці арганізацыі, якія адлюстроўваюць разнастайнасць і інклюзію. Пераканайцеся, што ўсе ў арганізацыі ведаюць і разумеюць гэтыя каштоўнасці і могуць дзейнічаць згодна з імі.

Прадумайце метады трансляцыі каштоўнасцяў як унутры арганізацыі, так і звонку, напрыклад:

 • паклапаціцеся аб забеспячэнні разнастайнасці і інклюзіі ўнутры вашай арганізацыі, напрыклад, аб разнастайнасці ў складзе кіруючых органаў і працоўных каманд, аб дасяжнасці вашай інфраструктуры (безбар’ернае асяроддзе)
 • забяспечце адукацыю, падтрымку і ментарства для каманды
 • інтэгруйце інклюзіўны падыход у працу з мэтавымі групамі: забяспечвайце падтрымку іх паўнавартаснага ўдзелу і павышайце патэнцыял уразлівых і недапрадстаўленых груп
 • інфармуйце супольнасць пра вашы дасягненні ў гэтай сферы і распаўсюджвайце лепшыя практыкі, напрыклад, уключыце паспяховыя гісторыі ў публічную справаздачу, размяшчайце іх на вэб-сайце і ў сацсетках, абменьвайцеся лепшымі практыкамі з іншымі арганізацыям.

З дапамогай палітыкі разнастайнасці і інклюзіі вы забяспечыце роўныя магчымасці для розных сацыяльных груп. І мы будзем жыць у больш інклюзіўным грамадстве!

Тэкст: Ірына Белая

Больш пра тое, яе распрацаваць і укараніць інклюзіўную палітыку чытайце ў нашым артыкуле «Разработка и внедрение политик разнообразия и инклюзии».

Відэа зроблена камандай BeVisual у супрацоўніцтве з Sustainable strategies network у межах ініцыятывы ALL Inclusive, якую рэалізуе Цэнтр развіцця эфектыўнай камунікацыі «Жывая Бібліятэка» у партнёрстве з Офісам еўрапейскай экспертызы і камунікацый і анлайн-часопісам CityDog.by.

Русская версия - Что такое политика разнообразия и инклюзии?

Политика разнообразия и инклюзии – это документ, который помогает организации управлять многообразием и обеспечивает включённость социальных групп в её деятельность. 

Как правило, политика включает:

 • описание приверженности ценностям разнообразия и инклюзии;
 • ключевые проблемы организации в данной сфере;
 • план необходимых изменений;
 • план мониторинга и оценки.

Первый шаг для разработки политики – это аудит инклюзивности организации и ее деятельности относительно основных аспектов разнообразия: пола, возраста, этнической принадлежности, религии, образования, опыта, физических, культурных и других особенностей. Аудит поможет определить основные проблемы и поставить ключевые вопросы.

Затем следует этап поиска вариантов решений для выявленных проблем и разработка плана действий по внедрению необходимых изменений: цели, индикаторы, мероприятия, сроки реализации, ответственные лица, необходимые ресурсы.

Для успешной разработки политики важно определить ключевые ценности организации, отражающие разнообразие и инклюзию. Удостоверьтесь, что все в организации знают и понимают эти ценности и могут действовать в соответствии с ними.

Продумайте методы трансляции ценностей как внутри организации, так и во вне, например:

 • позаботьтесь об обеспечении разнообразия и инклюзии внутри вашей организации, например, о разнообразии в составе руководящих органов и рабочих команд, о доступности вашей инфраструктуры (безбарьерная среда)
 • обеспечьте обучение, поддержку и менторство для команды
 • интегрируйте инклюзивный подход в работу с целевыми группами: обеспечивайте поддержку их полноценного участия и повышайте потенциал уязвимых и недопредставленных групп
 • информируйте сообщество о ваших достижениях в этой сфере и распространяйте лучшие практики, например, включите успешные истории в публичный отчёт, размещайте их на веб-сайте и в соцсетях, обменивайтесь лучшими практиками с другими организациями.

С помощью политики разнообразия и инклюзии вы обеспечите равные возможности для различных социальных групп. И мы будем жить в более инклюзивном обществе!

Текст: Ирина Белая

Больше про то,  как разработать и внедрить инклюзивную политику читайте в нашей статье «Разработка и внедрение политик разнообразия и инклюзии«.

Видео сделано командой BeVisual в сотрудничестве с Sustainable strategies network в рамках инициативы ALL Inclusive, которую реализует Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека» в партнёрстве с Офисом европейской экспертизы и коммуникаций и онлайн-журналом CityDog.by.

English version - What is the policy of diversity and inclusion?

The policy of diversity and inclusion is a document that helps an organization to manage diversity and ensure different social groups’ involvement in its activities.

As a rule, the policy consists of:

 • declaration of commitment to the values of diversity and inclusion
 • description of the key problems in the sphere
 • plan for necessary changes
 • plan for monitoring and evaluation

The first step of the policy development is an inclusion audit of the organization and its activities regarding the main aspects of diversity: gender, age, ethnicity, religion, education, experience, physical, cultural and other characteristics. The audit helps to identify the major problems and raise the key questions.

The second step is searching for solutions and developing a plan for introducing the necessary changes: aims, metrics, events, terms of implementation, people in charge and necessary resources.

It’s crucial for the policy development to determine the key values of the organization that represent diversity and inclusion. Make sure that everyone knows and accepts these values and can act accordingly.

Work out the methods of communicating the values inside and outside the organization. For example:

 • Ensure diversity and inclusion inside your organization, e.g. diversity and inclusion in ruling bodies and working groups, accessibility of your infrastructure (barrier-free environment).
 • Provide your team with learning, support and mentorship.
 • Implement an inclusive approach to working with the target groups: support their full involvement, increase the vulnerable and underrepresented groups’ potential.
 • Inform the community about your achievements and promote the best practices, for example, include the successful cases in the public report, publish them on your websites or on social networks, share the best practices with other organizations.

By using the policy of diversity and inclusion you can provide different social groups with equal opportunities so that we all can live in a more inclusive society!

Text by Irina Belaya

The video was made by BeVisual team in cooperation with Sustainable strategies network as part of ALL Inclusive initiative, which is implemented by Developing Centre for efficient communication “Human Library» in partnership with The Office for European Expertise and Communications and CityDog.by online magazine.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Падзяліцца | Поделиться:
ВаланцёрстваПадпісацца на рассылкуПадтрымаць