Што такое мова варожасці? (відэа)

ІнклюзіяВеды
Кадр з роліка "Што такое мова варожасці?"
5
(3)

[ Русская версия ниже // English version below ]

Мова варожасці – гэта ўсе формы самавыяўлення, якія адмаўляюць роўнасць усіх людзей і распальваюць нянавісць або ксенафобію да людзей паводле таго, кім яны з’яўляюцца.

Напрыклад, зыходзячы з рэлігіі, этнічнай прыналежнасці, нацыянальнасці, расы, колеру скуры, сэксуальнай арыентацыі, полу, узросту ці іншага фактару, які вызначае чалавека.

Мова варожасці можа быць формай праяўлення расізму, ксенафобіі, міжнацыянальный варожасці і нецярпімасці, гамафобіі, эйджызму ды сэксізму.

Мова варожасці можа прымаць розныя формы: вусную, пісьмовую, візуальную і невербальную.

Выкарыстанне мовы варожасці прыводзіць да ізаляцыі і дыскрымінацыі пэўных груп людзей у грамадстве, можа справакаваць злачынствы на глебе нянавісці і нават прывесці да генацыду.

Самыя небяспечныя праявы мовы варожасці – гэта прамыя і завуаляваныя заклікі да дыскрымінацыі або гвалту, таму міжнародныя законы забараняюць такія выказванні.

Да мовы варожасці можна таксама аднесці стэрэатыпы і выказванні, якія апісваюць людзей як асоб другога гатунку, сцвярджэнні аб крымінальнасці якой-небудзь групы, а таксама стыгматызуючую лексіку.

Калі мова варожасці так небяспечна, то чаму не забараніць яе цалкам?

Справа ў тым, што, акрамя права на роўнасць, у людзей ёсць права на свабоду выказвання меркавання, таму забараняюцца толькі самыя небяспечныя выказванні.

Забароны не могуць перамагчы негатыўныя стэрэатыпы і дыскрымінацыю, але іх можа перамагчы кожны і кожная з нас, выхоўваючы талерантнасць і павагу адзін да аднаго.

Тэкст: Алег Ражкоў

Відэа зроблена камандай BeVisual  у супрацоўніцтве з ініцыятывай “Журналісты за талерантнасць”  у межах ініцыятывы ALL Inclusive, якую рэалізуе Цэнтр развіцця эфектыўнай камунікацыі «Жывая Бібліятэка» у партнёрстве з Офісам еўрапейскай экспертызы і камунікацый і анлайн-часопісам CityDog.by.

Русская версия - Что такое язык вражды?
Язык вражды – это все формы самовыражения, отрицающие равенство всех людей и разжигающие ненависть или ксенофобию к людям на основе того, кем они являются. 

Например, исходя из религии, этнической принадлежности, национальности, расы, цвета кожи, сексуальной ориентации, пола, возраста или другого фактора, который определяет человека.

Язык вражды может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии, эйджизма и сексизма.

Язык вражды может принимать разные формы: речевую, письменную, визуальную и невербальную.

Использование языка вражды приводит к изоляции и дискриминации отдельных групп людей в обществе, может спровоцировать преступления на почве ненависти и даже привести к геноциду.  

Самый опасный язык вражды — это прямые и завуалированные призывы к дискриминации или насилию, поэтому международные законы запрещают такие высказывания. 

К языку вражды можно также отнести стереотипы и высказывания, которые описывают людей как второсортных, утверждения о криминальности какой-либо группы, а также стигматизирующую лексику.  

Если язык вражды так опасен, то почему не запретить его полностью? 

Дело в том, что, кроме права на равенство, у людей есть право на свободу выражения мнения, поэтому запрещаются только самые опасные высказывания.

Запреты не могут побороть негативные стереотипы и дискриминацию, но их может побороть каждый и каждая из нас, воспитывая терпимость и толерантность друг к другу.

Текст: Олег Рожков

Видео сделано командой BeVisual в сотрудничестве с инициативой “Журналисты за толерантность” в рамках инициативы ALL Inclusive, которую реализует Центр развития эффективной коммуникации “Живая Библиотека” в партнёрстве с Офисом европейской экспертизы и коммуникаций и онлайн-журналом CityDog.by.

English version - What is hate speech?
 Hate speech encompasses all forms of self-expression which deny equality of all human beings and incite hatred or xenophobia towards other people. 

For example, such attitudes may be based on religion, ethnicity, nationality, race, skin color, sexual orientation, gender, age, or other factors that determine a person. 

Hate speech can be a form of racism, xenophobia, ethnic strife and bigotry, homophobia, ageism and sexism.

Hate speech takes various forms. It can be verbal or non-verbal, visual or written.

The use of hate speech leads to isolation and discrimination of certain social groups. It can provoke hate crimes and even lead to genocide.

Direct or indirect calls for discrimination or violence are the most dangerous form of hate speech. International laws prohibit such behavior.

Hate speech can also include stigmatizing vocabulary, stereotypes and statements that describe people as second-class or claim their criminality.

So, if hate speech is really dangerous, why not ban it completely?

The fact is that, apart from the right to equality, people have the right to freedom of expression, so only the most dangerous statements are prohibited.

Thus, prohibitions are not enough. They cannot overcome negative stereotypes and discrimination, but each and everyone of us can overcome them by fostering tolerance for each other.

Text: Oleg Rozhkov

The video was made by BeVisual team in cooperation with the initiative Journalists for tolerance as part of ALL Inclusive initiative, which is implemented by Developing Centre for efficient communication “Human Library” in partnership with The Office for European Expertise and Communications and CityDog.by online magazine.

Наколькі карысная гэта публікацыя?

Ацані:

Сярэдні рэйтынг 5 / 5. Колькасць галасоў: 3

Пакуль няма адзнак. Будзьце першымі!

Падзяліцца | Поделиться:
ВаланцёрстваПадпісацца на рассылкуПадтрымаць