Як зрабіць сайт даступным для невідушчых людзей?

ІнклюзіяВеды
Як зрабіць сайт даступным для невідушчых людзей?
5
(1)

[ Русская версия ниже // English version below ]

Сайт, які даступны для невідушчых людзей, — гэта сайт, змесціва якога можа быць прачытана невідушчаму чалавеку спецыялізаванай праграмай – скрынрыдарам.

Асноўны дакумент па вэб-даступнасці – гэта кіраўніцтва па забеспячэнні даступнасці вэб-кантэнту, распрацаванае кансорцыумам сусветнага павуціння W3C.

Невідушчаму чалавеку зручна ўзаемадзейнічаць з сайтам, на якім:

 • Простая навігацыя і прадуманая структура размяшчэння інфармацыі;
 • Блокі інфармацыі вылучаюцца загалоўкамі і aria-разметкай;
 • У выяў і элементаў кіравання ёсць тэкставае апісанне;
 • Даступная навігацыя толькі з дапамогай клавіятуры.

Невідушчаму чалавеку складана ўзаемадзейнічаць з сайтам, на якім:

 • Выкарыстоўваецца графічная капча;
 • Уключана аўтаматычнае прайграванне аўдыя- ці відэафайлаў;
 • Чытанне блакуецца ўсплывальнымі вокнамі;
 • Адбываюцца адвольныя перазагрузкі змесціва.

Павялічваючы даступнасць сайта, вы праводзіце яго тэхнічную аптымізацыю. Сайт працуе больш стабільна, пошукавыя сістэмы адлюстроўваюць яго на больш высокіх пазіцыях. Павялічваецца колькасць наведванняў, у тым ліку людзьмі з інваліднасцю па зроку.

Калі вы робіце сайт даступным для невідушчых людзей, вы робіце больш якасны сайт для ўсіх!

Тэкст: Аляксандр Севярын

Відэа зроблена камандай BeVisual у межах ініцыятывы ALL Inclusive, якую рэалізуе Цэнтр развіцця эфектыўнай камунікацыі «Жывая Бібліятэка» у партнёрстве з Офісам еўрапейскай экспертызы і камунікацый і анлайн-часопісам CityDog.by.

Русская версия - Как сделать сайт доступным для незрячих людей?

Сайт, доступный для незрячих людей, — это сайт, содержимое которого может быть прочитано незрячему человеку специализированной программой – скринридером.

Основной документ по веб-доступности – это руководство по обеспечению доступности веб-контента, разработанное консорциумом всемирной паутины W3C.

Незрячему человеку удобно взаимодействовать с сайтом, на котором:

 • Простая навигация и продуманная структура размещения информации;
 • Блоки информации выделяются заголовками и aria-разметкой;
 • У изображений и элементов управления есть текстовое описание;
 • Доступна навигация только с помощью клавиатуры.

Незрячему человеку сложно взаимодействовать с сайтом, на котором:

 • Используется графическая капча;
 • Включено автоматическое воспроизведение аудио- или видеофайлов;
 • Чтение блокируется всплывающими окнами;
 • Происходят произвольные перезагрузки содержимого.

Повышая доступность сайта, вы проводите его техническую оптимизацию. Сайт работает стабильнее, поисковые системы отображают его на более высоких позициях. Увеличивается количество посещений, в том числе людьми с инвалидностью по зрению.

Делая сайт доступным для незрячих людей, вы делаете более качественный сайт для всех!

Текст: Александр Северин

Видео сделано командой BeVisual в рамках инициативы ALL Inclusive, которую реализует Центр развития эффективной коммуникации “Живая Библиотека” в партнёрстве с Офисом европейской экспертизы и коммуникаций и онлайн-журналом CityDog.by.

English version - How to make a web-site accessible to the vision-impaired people?

A web-site could be considered accessible for the vision-impaired people if its content could be read by the specialized programmes, known as screen readers.

The Guide to provide web content in accessible way was developed by the World Wide Web Consortium and is the main document on web accessibility (W3C).

It is comfortable for the vision-impaired people to interact with a web-site when it follows such guidelines as:

 • Simple navigation and a well-designed structure of placing information;
 • Information blocks highlighted with headers and the aria-markup;
 • Pictures and control elements has textual description;
 • The navigation available only with a keyboard.

It is uncomfortable for the vision-impaired person to interact with a web-site when the web-site has:

 • Graphic CAPTCHAs;
 • An automatic playback of audio- and video files;
 • Pages with pop-ups;
 • Random content reloads.

By enhancing your web-site accessibility you make its technical optimization. The web-site works more stable, while search systems display it at higher positions. The number of views rises, including from the vision-impaired people.

Making a web-site accessible for the vision-impaired people you make a well-designed web-site for all!

Text by Aliaksandr Seviaryn

The video was made by BeVisual team as a part of ALL Inclusive initiative, which is implemented by Developing Centre for efficient communication “Human Library” in partnership with The Office for European Expertise and Communications and CityDog.by online magazine.

Наколькі карысная гэта публікацыя?

Ацані:

Сярэдні рэйтынг 5 / 5. Колькасць галасоў: 1

Пакуль няма адзнак. Будзьце першымі!

Падзяліцца | Поделиться:
ВаланцёрстваПадпісацца на рассылкуПадтрымаць